Statut

Naszego Doktorskiego Koła Naukowego

Statut Doktoranckiego Koła Naukowego Filologii Angielskiej przy Katedrze Filologii Angielskiej UMK

Rozdział I. Postanowienia ogólne

1.1. Nazwa: Doktoranckie Koło Naukowe Filologii Angielskiej przy Katedrze Filologii Angielskiej UMK (dalej: Koło).

1.2. Nazwa skrócona: Doktoranckie Koło Naukowe Filologii Angielskiej UMK.

1.3. Siedzibą Koła jest Collegium Humanisticum, ul. W. Bojarskiego 1, 87–100 Toruń.

1.4. Nadzór nad działalnością Koła sprawuje Opiekun naukowy.

Rozdział II. Cele i zadania Koła

2.1. Zapewnianie przestrzeni wymiany myśli i dyskusji naukowej młodym filologom angielskim.

2.2. Popularyzowanie trendów znajdujących się aktualnie w centrum zainteresowania studiów anglistycznych, zwłaszcza w zakresie językoznawstwa, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa i przekładoznawstwa, a także innych dziedzin stanowiących przedmiot badań naukowych Członków Koła, również w zakresie badań interdyscyplinarnych.

2.3. Działalność naukowa związana z dziedzinami zainteresowania studiów anglistycznych, a zwłaszcza Członków Koła, poprzez organizowanie dyskusji, spotkań, wykładów, a także uczestniczenie w sesjach, sympozjach i konferencjach naukowych, oraz innych formach aktywności naukowej.

Rozdział III. Środki realizacji celów Koła

3.1. Prowadzenie internetowego czasopisma, pełniącego funkcję forum wymiany myśli dla młodych filologów angielskich; publikowanie w tymże różnego rodzaju anglojęzycznych tekstów (m.in. artykułów naukowych, recenzji, sprawozdań) autorstwa studentów, doktorantów i młodych pracowników naukowych, w tym również spoza UMK.

3.2. Okazjonalne spotkania dyskusyjne, łączone również z wydarzeniami naukowymi lub kulturalnymi.

3.3. Nawiązywanie kontaktów i współpraca z innymi kołami naukowymi oraz uczelniami i placówkami badawczymi, w tym zagranicznymi.

3.4. Organizowanie i współorganizowanie konferencji i sesji naukowych, wykładów, spotkań i dyskusji.

3.5. Uczestnictwo w różnego rodzaju lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięciach naukowych i popularnonaukowych.

Rozdział IV. Członkowie Koła

4.1. Członkami Koła mogą być uczestnicy studiów doktoranckich na Wydziale Filologicznym UMK związani z Katedrą Filologii Angielskiej.

4.2. Członkostwo jest dobrowolne; następuje na podstawie ustnej deklaracji potwierdzonej podpisem na liście członków Koła.

4.3. Wygaśnięcie członkostwa następuje na wniosek danego Członka Koła, a w uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu.

4.4. Prawa Członka Koła:

4.5. Obowiązki Członka Koła:

4.6. Z Kołem mogą współpracować także studentki i studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych UMK związani z Katedrą Filologii Angielskiej oraz młodzi pracownicy naukowi Katedry Filologii Angielskiej UMK.

Rozdział V. Struktura organizacyjna i Zarząd Koła

5.1. Najwyższą władzą Koła jest Zebranie Ogólne.

5.2. Zebranie Ogólne jest zwoływane przynajmniej raz w roku w celach organizacyjnych, sprawozdawczych i wyborczych.

5.3. Wszelkie decyzje zapadające na zebraniu ogólnym podejmowane są przy obecności co najmniej 50% członków Koła. Jeżeli w odpowiednim terminie nie stawi się wymagana ilość członków Koła, głosowanie zostaje przesunięte na kolejny termin, w którym nie obowiązuje minimalna ilość członków niezbędna do przeprowadzenia głosowania.

5.4. Kołem kieruje Zarząd, w skład którego wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.

5.5. Funkcje Zarządu:

5.6. Zarząd powoływany jest na okres jednego roku akademickiego.

5.6.1. Każdy Członek Koła może być kandydatem na członka Zarządu.

5.6.2. Wybór Zarządu dokonywany jest drogą głosowania na dorocznym Zebraniu Ogólnym przy obecności co najmniej 50% członków Koła.

Rozdział VI. Opiekun naukowy

6.1. Opiekunem naukowym Koła może zostać każdy pracownik naukowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika związany z Katedrą Filologii Angielskiej.

6.2. Opiekun Koła jest doradcą naukowym Koła i reprezentuje Koło wobec kadry naukowej UMK.

6.3. Zarząd Koła ustala z Opiekunem ważne przedsięwzięcia organizacyjne i plany pracy naukowej.

6.4. Opiekun może zwoływać oraz brać udział w obradach Zarządu Koła.

6.5. W razie konieczności Opiekun uprawomocnia decyzje Koła poprzez sygnowanie dokumentów swoim podpisem.

Rozdział VII. Finansowanie działalności

7.1. Źródła finansowania:

7.2. Za rozliczanie się z otrzymanych środków finansowych Koła odpowiada Przewodniczący Koła. Dokumentacja i sprawozdania w tym zakresie przedstawiane są Opiekunowi oraz na zebraniach ogólnych.

Rozdział VIII. Postanowienia dotyczące regulacji działalności

8.1. Koło podlega władzom Wydziału Filologicznego UMK i zobowiązane jest do złożenia sprawozdania ze swojej działalności na koniec roku akademickiego.

8.2. O rozwiązaniu Koła bądź zmianie statutu Zarząd jest zobowiązany w terminie 7 dni roboczych poinformować pisemnie władze UMK. Ewentualny majątek Koła zostaje w takiej sytuacji przekazany UMK.

8.3. Wszelkie zmiany w Statucie, jak również decyzja o rozwiązaniu Koła muszą zostać podjęte uchwałą Koła przez co najmniej 50% + 1 członków, lub uzasadnioną decyzją Rektora UMK.

Rozdział IX. Postanowienia końcowe

9.1. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Koła do rejestru Uczelni.